Nieuws

Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek via DUO onderwijsonderzoek jan. 2013

De leerlingen van groep 6,7 en 8 (126 kinderen) en de ouders (58% reacties) is gevraagd de Jan van Schengenschool te beoordelen aan de hand van een rapportcijfer via allerlei vragen die gesteld zijn.

De samenvatting van dit onderzoek is hier te downloaden in Pdf formaat.


Om het onderzoek te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig.
Dit programma kunt u verkrijgen door op de onderstaande knop te klikken.

Get Adobe Reader


Periodiek Kwaliteit Onderzoek van de onderwijsinspectie

We hebben op dinsdag 17 januari 2012 voor het laatst controle gekregen van de heer Lintermans van de onderwijsinspectie primair onderwijs. Hij kwam langs in het kader van het Periodiek Kwaliteit Onderzoek. Bovendien werd onze school ook bekeken in het kader van een Thema onderzoek. Hij heeft lessen van leerkrachten bekeken in de kleuter- de onder- en de bovenbouw. Hij heeft met kinderen gesproken. Ook is hij gesprekken aangegaan met leerkrachten van de onderbouw, midden- en bovenbouw, met de interne begeleider, de remedial teacher en de directie. Tevens heeft hij leerlingendossiers, groepsmappen, het zorgdossier, handelingsplannen en de borgingsdocumenten doorgenomen. Op het eind van de dag heeft hij zijn bevindingen mondeling aan de voorzitter van ons Algemeen Bestuur en de directie weergegeven via een beoordeling.

Op de hoofdlijnen kwam onze schoolorganisatie er als volgt uit:
Leerstofaanbod , Leertijd, Didactisch handelen, Pedagogisch handelen, Schoolklimaat, Opbrengsten en Leerlingenzorg en begeleiding van leerlingen kon hij positief waarderen. Hij kwam tot de conclusie dat er hier zowel door de kinderen als de leerkrachten en de directie hard wordt gewerkt. Hij typeerde de Jan van Schengen als een school waar gedegen onderwijs wordt gegeven en waar vernieuwing doordacht wordt ingevoerd. Er is sprake van een rustige werksituatie. Dit resulteert er in dat alle tussendoelen en einddoelen die van ons verwacht worden, worden behaald. Taalonderwijs scoort bovengemiddeld en het rekenonderwijs is excellent. De inspecteur adviseerde ons dit zo te houden. Omdat we nauwelijks tekortkomingen hadden is om die reden het basis arrangement verlengd.

Vanzelfsprekend zijn we trots op dit resultaat. Jaarlijks dienen we gegevens aan te reiken. Zijn de resultaten goed dan worden we door de inspectie pas over vier jaar opnieuw gecontroleerd.

Uitleg over het rapport van de onderwijs inspectie.

Op 17 januari 2012 kwam men van de onderwijs inspectie een hele dag naar de Jan van Schengenschool voor een Periodiek Kwaliteit Onderzoek en een Thema onderzoek.
We willen u de resultaten niet onthouden.
Er is sprake van een beschrijvende rapportage maar men rapporteert ook via een 1 tot en met 5 schaal. Deze schaal kunt u als volgt lezen.

    • Een 1 staat voor slecht. Je moet gelijk met dit onderdeel aan de slag en krijgt daar controle op.
    • Een 2 staat voor onvoldoende. Je bent er al mee bezig maar het behoeft verdere verbetering en bij een volgend onderzoek zal men controleren of de aanpassing is verricht.
    • Een 3 staat voor voldoende. De inspectie vindt dat je dan goed met dit onderdeel bezig bent.
    • Een 4 staat voor goed. De inspectie vindt dat andere scholen voor dit onderdeel bij je moeten komen kijken omdat het een voorbeeld kan zijn waar je naar moet streven.
    • Een 5 staat voor niet te beoordelen. Je zit in een proces maar je kunt er nog geen beoordeling op loslaten.

Bij het onderdeel kwaliteitszorg haalden we een 2 score voor het onderdeel “de school evalueert jaarlijks de resultaten van het onderwijsleerproces”. Deze “onvoldoende” kwam als volgt tot stand. Dit schooljaar hebben we een schoolplan voor 2011-2015 op moeten stellen. De inspectie is er van overtuigd dat wij zaken evalueren en borgen. Voor het schoolplan wil hij via data alvast zien wanneer we de komende 4 jaren zaken gaan evalueren.

De scores 4 haalden we voor; “De school borgt de kwaliteit van het onderwijs proces”, “De leerkrachten en de mensen van de zorg analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen”, “De leerkrachten realiseren een taakgerichte werksfeer” en “Het personeel van de school zorgt ervoor dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan”.

T.a.v. de aantekening bij de conclusie over het Zorgplan het volgende: Het zorgplan wordt door mensen van “Weer Samen naar School” opgesteld voor de scholen in de Bevelanden. Wij hebben contact opgenomen met de vraag of ze de onvolkomenheid aan willen passen. Aangezien er nauwelijks tekortkomingen zijn, heeft de inspectie aangegeven dat we in aanmerking komen voor het basisarrangement. Dit betekent dat we over 4 jaar weer een controle krijgen via een Periodiek Kwaliteit Onderzoek.

Het volledige rapport is te downloaden in Pdf formaat.
Klik op de afbeelding van het Inspectierapport om het te openen, maar u kunt het ook nalezen op internet via www.owinsp.nl

Inspectierapport


Om het rapport te kunnen lezen heeft u Adobe Reader nodig.
Dit programma kunt u verkrijgen door op de onderstaande knop te klikken.

Get Adobe Reader


Jan van Schengenschool
Mr. Dr. Meslaan 8
4451 AK Heinkenszand

info@janvanschengen.nl
0113 - 562172
0113 - 567772

© Jan van Schengen 2000-2015