Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

Binnen de Jan van Schengenschool is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR is het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. Elke school in Nederland moet dus een MR hebben en deze helpen bij de uitvoering van zijn taken. Hoe de medezeggenschap op onze school is geregeld, ligt vast in het medezeggenreglement en het medezeggenschapstatuut.

De MR mag met het bevoegd gezag, dat zijn het bestuur en de directie, alles bespreken wat over de school gaat. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming nodig van de MR of moet zij de MR om advies vragen voor zij het besluit kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld als de school haar leerplan wil veranderen of de veiligheidsregels wil aanpassen. Maar ook als het gaat om arbeidsvoorwaarden of samenwerking met andere scholen. Verder heeft de MR bijvoorbeeld een stem in de manier waarop de tussentijdse schoolopvang is geregeld, wat de lestijden zijn en in de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.

De MR van Jan van Schengenschool bestaat uit zes leden: drie leraren en drie ouders. Zij worden gekozen door het lerarenteam respectievelijk de ouders. De belangrijkste taak van de raad is om er voor te zorgen dat er op school een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg is. Daarom zijn de vergaderingen van de MR openbaar net als de agenda en de notulen. In de Info worden de vergaderingen een week van tevoren aangekondigd. Op de informatieborden bij de ingang is dan ook de agenda te vinden. Binnen twee weken na de vergadering hangen de notulen van de vergadering op de informatieborden. Deze staan dan natuurlijk ook op de website. (Om de notulen te lezen, moet je wel eerst inloggen.)

Heb je vragen of wil je meer weten over de MR, neem contact op met één van de leden:

<!>>

Leraren

Inge Kaijser (voorzitter)
Anneke Rentmeester
Angenita van Liere

Ouders

Kirsten van Dijke (secretaris)
Elisabeth Hijweegen
Wendy de Vos


Jan van Schengenschool
Mr. Dr. Meslaan 8
4451 AK Heinkenszand

info@janvanschengen.nl
0113 - 562172
0113 - 567772

© Jan van Schengen 2000-2015